Bomen: de Bijbel over bomen (4/5)

In de Bijbel is er wel 144 keer sprake van bomen. Er wordt in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, en in het laatste hoofdstuk, Openbaring 22, gesproken over bomen. De Bijbel spreekt met respect over bomen. Maar wát zegt de Bijbel nou precies over bomen? Daar ga ik in deze blog op door.

Dit is de vierde blog over het onderwerp ‘Bomen’. In de vorige blog maakte ik een begin over wat de Bijbel zegt over bomen. Daar ging ik vooral in op de bomen in het paradijs (Genesis 1) en de belofte over bomen in het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 22). Dit is mogelijk door persoonlijk geloof in Christus, de Levensboom. Wat zegt de Bijbel nog meer over bomen?

Loven:
Bomen staan in de Bijbel onder andere symbool om lof te geven aan God. Het bekendste voorbeeld is Psalm 148:9. Dit is een lofpsalm waarin 10 keer (een vervoeging van) het woord looft voorkomt. Ook de bomen worden opgeroepen om God te loven: Gij bergen en heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen! De takken van bomen strekken zich uit naar boven, naar het licht toe. Bomen zijn een verbinding tussen hemel en aarde. Ze lijken daarmee de hemel te omarmen.

Denk ook eens aan de vogels die zich nestelen in bomen. Bomen bieden beschutting voor vogels, maar ook een hoogverheven plek waar vogels kunnen zingen tot eer van hun Schepper!

Ook wordt er in Johannes 12:13 beschreven dat de schare rondom de Heere Jezus Hem tegemoet loopt met takken van palmbomen en dat ze roepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls! Nou zou je denken dat dit juist niet goed is, omdat Jezus in dezelfde geschiedenis weende om Jeruzalem (Lukasevangelie). Maar als je Leviticus 23:40 leest, lees je eenzelfde oproep:

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

Geniet je ook wel eens van de prachtige natuur om je heen? Als je door een bos loopt waarbij de zon door de takken van de bomen schemert, is de natuur dan niet tot eer van Gods heilige Naam?!

Koningen:
In de Bijbel wordt er een aantal keren een vergelijking gemaakt met een koning als boom. Een voorbeeld is dat in Daniël 4 een beschrijving wordt gemaakt van de droom van koning Nebukadnezar:

De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze: Ik zag, en ziet, er was een boom in het midden der aarde, en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. (Daniël 4:10-12)

Vanaf vers 20 van dit hoofdstuk legt Daniël uit aan koning Nebukadnezar dat het om de koning gaat. Hij wordt vergeleken met een boom, om daarmee zijn heerschappij aan te duiden. In Ezechiël 31 wordt eenzelfde beschrijving gegeven van een koning met zijn heerschappij.
Dit zijn dus beschrijvingen van machtige koningen. De bedoeling van de vergelijking is niet de macht van koningen te beschrijven, maar juist te laten zien hoe ze hun macht veracht hebben. Het gevolg is namelijk Gods toorn geuit over deze koningen.

Maar er wordt ook gesproken over bomen met een belofte: God spreekt over Zijn volk, Israël, als de Libanon. De Libanon stond bekend om zijn vele prachtige cederbomen:

Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. (Hosea 14:5-7)

Wijsheid:
Bomen zijn een teken van wijsheid. Zelf had ik bomen niet zo snel symbool gezien voor wijsheid. Maar de Bijbel spreekt er over:

Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt! Zij is een boom des levens degenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukzalig. (Spreuken 3:13,18)
De medicijn der tong is een boom des levens; (Spreuken 15:4)

In het laatste vers wordt bedoeld dat wijsheid (de medicijn der tong) net als een boom des levens is. Ook in het eerste vers komt dat terug.

Ik las op een site het volgende: “Bomen zijn zoals goede vrienden. Ze bieden zuurstof en beschutting, rust en wijsheid, ze bekijken de wereld vanuit een ander perspectief, ze zijn een uitkijkpost. Zoals één vriend jouw rots in de branding is, zo kan één boom een volledig landschap domineren. En hij houdt heel lang stand.”

Kunnen vrienden ons ook op deze wijze vergelijken met bomen? Bieden wij zuurstof, beschutting, rust en wijsheid?

Vruchten:
In de Bijbel wordt er voornamelijk over bomen gesproken met als uitgangspunt de vruchten van de boom. Lees Psalm 1 maar:

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. (Psalm 1: 1-3)

Wat zijn de vruchten van de boom? Welke vruchten brengt een christen, als boom, voort? Misschien is het beter te verwijzen naar de vruchten van de Geest. Lees Galaten 5:22 maar. Daar staan de vruchten van de Geest opgesomd: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Aangezien hier in de Bijbel veel aandacht aan gegeven wordt, wil ik hier in een nieuwe serie blogs op doorgaan. Eerst wil ik deze serie over ‘Bomen’ afmaken, wat inhoudt dat ik na deze blog nog een blog wil schrijven. Daarna wil ik ingaan op de vruchten van de Geest.

Het kruishout:
Ik kan het niet laten in deze blog toch even kort in te gaan op het kruishout. Hét kruishout. In Galaten 3:13 wordt beschreven dat Christus de vloek van de wet op Zich genomen heeft omdat Hij de kruisdood gestorven is; er staat immers geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus was door de kruisdood te sterven verlaten van Zijn Vader, opdat wij nooit verlaten zouden zijn! Waarom? Uit liefde…

Zo hebben bomen verschillende betekenissen in de Bijbel. En dan heb ik nog lang niet alle betekenissen genoemd van bomen in de Bijbel. Deze vond ik voor nu het belangrijkste. Ik wil afsluiten met een gedicht, dat heet: Leven als bomen. Beter dan het volgende gedicht kan ik het niet beschrijven; laten we hier een voorbeeld aan nemen!

Leven als de bomen,
Trouw en aardsgezind,
Bij het water wonen,
Leven van de wind.

Hemelhoog geloven,
Leven uit één stuk,
Ademnood te boven,
Onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
Leven om te loven,
Leven uit Gods hand.

Op de lente hopen,
Weten van de herfst,
Dromen van de zomer,
Leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
Schaduw, onderdak,
Huis van mededogen,
Liefde wijdvertakt.

Leven als de bomen,
Zingen voor je God,
Levenslang geloven,
Vast voet aan grond.

May God bless you today and always!

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s